•  تاریخ تولد
  1324/02/19
 •  تعداد سوابق انتخاباتی
  6 دوره
 •  وب سایت
 •  تاریخ تولد
  1336/11
 •  تعداد سوابق انتخاباتی
  3 دوره
 •  وب سایت
 •  تاریخ تولد
  1330/11/12
 •  تعداد سوابق انتخاباتی
  7 دوره
 •  وب سایت
  ---
 •  تاریخ تولد
  1336/03/13
 •  تعداد سوابق انتخاباتی
  4 دوره
 •  وب سایت