•  تاریخ تولد
  1319
 •  تعداد سوابق انتخاباتی
  4 دوره
 •  وب سایت
  ---
 •  تاریخ تولد
  1345
 •  تعداد سوابق انتخاباتی
  2 دوره
 •  وب سایت
  ---
 •  تاریخ تولد
  1332
 •  تعداد سوابق انتخاباتی
  6 دوره
 •  وب سایت
  ---
 •  تاریخ تولد
  1329/12/14
 •  تعداد سوابق انتخاباتی
  7 دوره
 •  وب سایت
  ---