مستقل ها

اصولا تعریف دقیقی برای احزاب و گروه ها و افراد مستقل در ایران هنوز ارائه نشده است ولی به طور کلی به احزاب ، گروه ها و افرادی که وابسته به دو جناح اصلی یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان نباشند مستقل ها گفته می شود.

احزاب مستقل سعی می کنند تفکر و منش سیاسی خود را داشته باشند و افرادی مرتبط با نوع گرایش فکری خود جذب کنند.

همچنین از نگاه دیگر احزاب و افراد مستقل می توانند گرایش فکری نزدیک به یکی از دو جناح اصلی حاکمیت داشته باشند ولی در ساختار و تشکیلات سیاسی مستقل عمل کنند و وابسته به آن جریان و تفکر اصلی نداشته باشند. یا حتی می توانند در انتخابات از فرد یا افرادی حمایت کنند که شاید آن جناح و گرایش اصلی از آن افراد حمایت نمی کند.

احزاب و گروه های مستقل ها